01/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

ابعاد درایو از 18.5KW تا 30KW

ابعاد درایو از 18.5KW تا 30KW Frame C VFD185C43A/E; VFD220C43A/E; VFD300C43A/E   3 2 1 S1 *D1 H1 W1 D H W Frame 50.0 34.0 22.2 […]
02/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

ابعاد درایو از 37KW تا 45KW مدل VFD450C43S-VFD370C43S

ابعاد درایو از 37KW تا 45KW مدل VFD450C43S-VFD370C43S Frame D0 D0-1: VFD370C43S; VFD450C43S;   S2 S1 D2 *D1 H3 H2 W1 D H1 W Frame 18.0 […]
09/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

ابعاد درایو از 37KW تا 45KW مدل VFD370C43U-VFD450C43U

ابعاد درایو از 37KW تا 45KW مدل VFD370C43U-VFD450C43U Frame D0 D0-2: VFD370C43U; VFD450C43U; 3 2 1 S2 S1 D2 *D1 H3 H2 H1 W1 D H […]
11/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

ابعاد درایو از 55KW تا 75KW مدل VFD550C43A-VFD750C43A

ابعاد درایو از 55KW تا 75KW مدل VFD550C43A-VFD750C43A Frame D0 D1: VFD550C43A; VFD750C43A 3 2 1 S2 S1 D2 *D1 H3 H2 H1 W1 D H […]
15/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

ابعاد درایو از 55KW تا 75KW مدل VFD550C43E-VFD750C43E

ابعاد درایو از 55KW تا 75KW مدل VFD550C43E-VFD750C43E Frame D D2: VFD550C43E; VFD750C43E 3 2 1 S2 S1 D2 *D1 H3 H2 H1 W1 D H […]
16/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

ابعاد درایو از 90KW تا 110KW مدل VFD900C43A-VFD1100C43A

ابعاد درایو از 90KW تا 110KW مدل VFD900C43A-VFD1100C43A Frame D E1: VFD900C43A; VFD1100C43A 3 2 1 S2 S1 D2 *D1 H3 H2 H1 W1 D H […]
17/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

ابعاد درایو از 90KW تا 110KW مدل VFD900C43E-VFD1100C43E

ابعاد درایو از 90KW تا 110KW مدل VFD900C43E-VFD1100C43E Frame E E2: VFD900C43E; VFD1100C43E 3 2 1 S3 S1, S2 D2 *D1 H3 H2 H1 W1 D […]
19/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

ابعاد درایو از 132KW تا 160KW مدل VFD1320C43A-VFD1600C43A

ابعاد درایو از 132KW تا 160KW مدل VFD1320C43A-VFD1600C43A Frame E F1: VFD1320C43A; VFD1600C43A   S3 S2 S1 D2 *D1 H3 H2 H1 W1 D H W […]
21/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

ابعاد درایو از 132KW تا 160KW مدل VFD1320C43E-VFD1600C43E

ابعاد درایو از 132KW تا 160KW مدل VFD1320C43E-VFD1600C43E Frame F F2: VFD1320C43E; VFD1600C43E 3 2 1 S3 S2 S1 D2 *D1 H3 H2 H1 W1 D […]