15/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

ابعاد درایو از 55KW تا 75KW مدل VFD550C43E-VFD750C43E

ابعاد درایو از 55KW تا 75KW مدل VFD550C43E-VFD750C43E Frame D D2: VFD550C43E; VFD750C43E 3 2 1 S2 S1 D2 *D1 H3 H2 H1 W1 D H […]
16/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

ابعاد درایو از 90KW تا 110KW مدل VFD900C43A-VFD1100C43A

ابعاد درایو از 90KW تا 110KW مدل VFD900C43A-VFD1100C43A Frame D E1: VFD900C43A; VFD1100C43A 3 2 1 S2 S1 D2 *D1 H3 H2 H1 W1 D H […]
17/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

ابعاد درایو از 90KW تا 110KW مدل VFD900C43E-VFD1100C43E

ابعاد درایو از 90KW تا 110KW مدل VFD900C43E-VFD1100C43E Frame E E2: VFD900C43E; VFD1100C43E 3 2 1 S3 S1, S2 D2 *D1 H3 H2 H1 W1 D […]
19/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

ابعاد درایو از 132KW تا 160KW مدل VFD1320C43A-VFD1600C43A

ابعاد درایو از 132KW تا 160KW مدل VFD1320C43A-VFD1600C43A Frame E F1: VFD1320C43A; VFD1600C43A   S3 S2 S1 D2 *D1 H3 H2 H1 W1 D H W […]
21/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

ابعاد درایو از 132KW تا 160KW مدل VFD1320C43E-VFD1600C43E

ابعاد درایو از 132KW تا 160KW مدل VFD1320C43E-VFD1600C43E Frame F F2: VFD1320C43E; VFD1600C43E 3 2 1 S3 S2 S1 D2 *D1 H3 H2 H1 W1 D […]
22/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

ابعاد درایو از 185KW تا 220KW مدل VFD1850C43A-VFD2200C43A

ابعاد درایو از 185KW تا 220KW مدل VFD1850C43A-VFD2200C43A Frame G G1: VFD1850C43A; VFD2200C43A 3 2 1 S3 S2 S1 H3 H2 H1 W1 D H W […]
24/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

ابعاد درایو از 185KW تا 220KW مدل VFD1850C43E-VFD2200C43E

ابعاد درایو از 185KW تا 220KW مدل VFD1850C43E-VFD2200C43E Frame G G1: VFD1850C43E; VFD2200C43E 3 2 1 S3 S2 S1 H3 H2 H1 W1 D H W […]
25/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

رعایت فواصل در نصب درایو C2000

رعایت فواصل در نصب درایو C2000 درایو را در محلی که در معرض دما یا رطوبت بالا و یا لرزش اضافی باشد قرار ندهید و حتما […]
26/04/2018
دلتا،نانو رباتیک،اتوماسیون صنعتی،تعمیرات و نگهداری ماشین آلات

مقاومت ترمز و Brake unit

مقاومت ترمز و Brake unit در شرایطی که اینرسی بار موتور زیاد است و موتور در حال حرکت باشد و به درایو فرمان توقف بدهید، بارموتور […]